Sa Hulyo 27 ay sasapit ang INC sa 104th taong anibersaryo. Kaya sa leksiyong ating tatalakayin, gugunitain natin ang mga sugong matuwid na namahala sa Iglesia. Gugunitain natin ang naging gawain ng Kapatid na Felix Y. Manalo na opisyal na nagsimula noong Hulyo 27, 1914 at aalalahanin din natin ang naging gawain ng Kapatid na Eraño G. Manalo lalo na ang gawain sa malayong kanluran o Far West na kaniyang ginampanan.

Sasariwain natin kung paano nila ginampanan ang tungkuling kaloob ng DIYOS at ano ang pinakahahangad nilang matupad sa lahat ng naging bunga ng kanilang gawain.

PASIMULA:
PAPAANO GINUGOL NG MGA SUGO NG DIYOS ANG KANILANG BUHAY?

1. Higit sa buhay ang tungkulin Gawa 20:24

24Datapuwa’t hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios.

NOTA: Ano ang dapat nating mapansin? Ang sinabi ni Apostol Pablo na bagaman mahalaga sa kaniya ang kaniyang buhay, gayunman ay handa siyang gugulin ito alang-alang sa pagganap sa kaniyang tungkulin na siyang higit niyang minahal kaysa kaniyang buhay.

APLIKASYON: Sa pagganap din ng kaniyang katungkulan ginugol ng Kapatid na Felix Manalo ang kaniyang buhay. Mula nang simulan niyang ipangaral ang Iglesia ni Cristo sa Punta, Sta. Ana Maynila, sa gulang na 27 taon, hanggang sa papagpahingahin siya ng Diyos noong Abril 12, 1963 ay walang humpay siyang gumawa at tumupad ng tungkulin sa loob ng kalahating siglo. Ginamit niya ang kaniyang buhay para sa tungkulin at hindi niya ginamit ang tungkulin para sa kapakanan ng kaniyang sariling buhay.

Ganito rin tinupad ni ka Erano Manalo ang kaniyang tungkulin, mula Abril 23, 1963 hanggang sa kaniyang pagpanaw noong Agosto 31, 2009. 46 taon na pinamahalaan ang Iglesia ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Hindi niya ginamit ang tungkulin para sa kapakanan ng kaniyang sariling pamilya. Hindi siya nagsamantala para mamuhay na maluho ang kaniyang pamilya.

T. Paano pinanindigan ng mga sugo ng Diyos ang kanilang kahalalan bilang sugong namahala sa Iglesia?

S. Hindi nagsuwail kahit sa harap ng hari …. Gawa 26:16-19

16Datapuwa’t magbangon ka, at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa: sapagka’t dahil dito’y napakita ako sa iyo, upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin, at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo; 17Na ililigtas kita sa bayan, at sa mga Gentil, na sa kanila’y sinusugo kita, 18Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila’y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila’y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. 19Dahil nga dito, Oh haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan:

NOTA: Ang tagpong ito ay noong humarap si Apostol Pablo kay Haring Agripa upang ipagtanggol ang sarili laban sa ibinibintang sa kaniya ng mga Judio. Isinaysay niya kung paano napakita si Cristo sa kaniya sa pangitain upang ihalal siyang ministro at isinugo sa mga Gentil.

Paano pinanindiganan ni Apostol Pablo ang kaniyang kahalalan bilang sugo ng Diyos noong siya’y sinisiyasat ni Haring Agripa tungkol sa mga bagay na isinasakdal ng mga Judio laban sa kaniya? Sinabi niya sa hari, na hindi siya nagsuwail sa pangitain ng kalangitan. Alin yun? Ang paghirang sa kaniya bilang sugo.

SAMAKATUWID, KAHIT SA HARAP NG HARI AY NANINDIGAN SIYA SA KANIYANG TUNGKULIN BILANG SUGO NG DIYOS.

APLIKASYON: Ano ang isa sa mga pangyayari sa buhay ng Kapatid na Felix Manalo na doo’y ipinamalas din niya ang paninindigan sa pagtupad ng tungkulin kahit sa harap ng panganib? Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ikinagalit ng mga Hapon na sumakop sa ating bansa ang hindi pagpayag ng Kapatid na Manalo na pamunuan ang isang pederasyon ng mga relihiyong Cristiano na kanilang itinatag upang maging magaan ang pagkontrol nila sa mga aktibidad ng mga relihiyon sa bansa. Dahil dito ay pinagsabihan ng mga Hapon ang Kapatid na Manalo na wala na siyang karapatang mamahala sa Iglesia at hindi na siya maaaring umakyat sa tribuna at magturo.

Natakot ba ang sugo at hindi na nagpatuloy sa gawaing ipinagkatiwala sa kaniya? HINDI.

Hindi napapigil ang Kapatid na Manalo. Isang araw ng pagsamba, nasa tribuna siya sa sambahan ng Lokal ng Tayuman upang pangasiwaan ang pagsamba. Samantalang nananalangin ay biglang pumasok ang mga sundalong Hapones, tuluy-tuloy na umakyat sa tribuna upang kunin siya at niyugyog nila upang sumama sa kanila ang Kapatid na Manalo na noo’y nakapikit. Sa kabila nito, hindi tuminag ang Kapatid na Manalo hanggang sa matapos ang panalangin. Nang matapos ang panalangin ay kinuha siya ng mga sundalong Hapon at dinala siya sa Fort Santiago. Naiwan sa sambahan ang mga kapatid na nag-iiyakan dahil sa pangambang saktan ng mga Hapon ang Sugo. Subalit agad ding pinawalan ng mga Hapon ang Kapatid na Manalo na hindi siya sinaktan o pininsala man.

Sa panahon ng pamamahala ng KEGM, marami ding mga pagkakataon na pinatunayan niya ang kaniyang matatag na paninindigan sa panig ng DIYOS at sa pagtupad ng tungkulin. Mula sa panahon ng pangulong Diosdado Macapagal hanggang sa administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo, hindi napasupil sa kaninuman si kEGM, ipinangibabaw niya ang simulain ng INC laban sa mga panggigipit, pang-aapi o pagbabanta ng mga namumuno sa ating bansa.

BAKIT NAMAN SI EVM AY KINALAKAL AT INILAGAY SA COMPORMISO ANG INC SA PAKIKIPAGKASUNDO SA MGA PULITIKO PARA SA SARILING HANGARIN. ANG LALONG MASAMA AY PINAGHALO ANG BANAL NA GAWAIN NG DIYOS SA MGA BAGAY NG GOBYERNO O SA PULITIKA, NANG PUMAYAG SIYANG MAGING SPECIAL ENVOY PARA SA MGA OFWs.

T. Ano ang nakahandang puhunanin ng mga sugo ng Diyos sa pagtupad ng tungkulin?

S. Handang mamatay sa pagtupad Gawa 21:13

13Nang magkagayo’y sumagot si Pablo, Anong ginagawa ninyo, na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? sapagka’t ako’y nahahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus.

NOTA: Ipinahayag ni Apostol Pablo na handa siya, hindi lamang gapusin, kundi mamatay din naman—dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus.

APLIKASYON: Ganito rin pinahalagahan ng Kapatid na Felix Manalo at KEGM ang tungkuling kaloob ng Diyos sa kanila noong sila’y nabubuhay pa na anupa’t kahit may panganib sa kanilang buhay at kahit na may karamdaman ay hindi nahadlangan sa pagtupad.

Bakit naman si EVM, sa halip na handing mamatay, ay “HANDANG PUMATAY.” Ganito ang sinabi niya minsan sa isang pagsamba, “dapat lang patayin ang mga hindi tapat…” Sino ang tinutukoy niya? Ang mga itiniwalag niyang walang katarungan at hindi tapat sa kaniya dahil naninindigan sa katuwiran o sa pagsunod sa DIYOS.

T. Ang Panginoong Jesucristo na pinakadakilang Sugo ng Diyos, para kaninong kapakinabangan, ibinigay niya ang Kaniyang buhay?

S. Dahil sa mga tupa Juan 10:11

11Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa.

NOTA: Sino ang nakinabang sa paghahandog ni Cristo ng Kaniyang buhay? Ang Kaniyang mga tupa. Ang tinutukoy na mga tupa ay ang mga pumasok kay Cristo (na Siyang pintuan ng mga tupa) at napaloob sa kawan o sa Iglesia. Samakatuwid, ang Iglesia ang nakinabang sa paghahandog ni Cristo ng Kaniyang buhay.

Bakit naman si EVM, sa halip na ibigay ang buhay, kinukuha ang buhay o pinapatay ang mga kapatid na naninindigan sa katuwiran at tumutulong sa mga inaapi at nangangailangan??? Ilan na ang pinatay nilang mga kasama natin na ang dahilan ay tumutulong sa pamilya ng KaErdy. Para kay EVM, masama ang tumulong sa kapwa. Salungat sa maraming sitas sa Biblia.

T. Sino rin ang nais ni Apostol Pablo na makinabang sa mga pagpapakasakit niya at mga sakripisyo at ano ang damdamin niya sa pagsasagawa nito?

2. Kahit maging hain Filip. 2:17

17Oo, kahit ako’y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako’y nakikipagkatuwa, at nakikigalak sa inyong lahat:

NOTA: Para kanino ang ginawang pagpapakasakit ng sugo ng Diyos na si Apostol Pablo? Alang-alang sa paglilingkod at pananampalataya ng mga kapatid sa Iglesia. Samakatuwid, ang nais din ni Apostol Pablo na makinabang sa kaniyang mga pagpapakasakit ay ang Iglesia.

APLIKASYON: Para kanino rin ang ginawang mga pagpapakasakit ni KFYM at KEGM? Para rin sa kapakinabangan ng Iglesia. Ano ang damdamin nila sa pagsasagawa nito? Tulad din ni Apostol Pablo, buong katuwaan at kagalakan nila itong ginawa.

KAYA NGA, MULA SA SUGO HANGGANG SA PANAHON NG PAMAMAHALA KEGM, TULOY TULOY ANG PAG-UNLAD AT PAGLAGANAP NG IGLESIA, LUMAGANAP SA PILIPINAS, PAGKATAPOS AY SUMAMBULAT SA IBA’T IBANG PANIG NG MUNDO, SAKSI ANG BUONG SANLIBUTAN, HANGGANG SA MARATING NITO ANG KALUWALHATIAN.

T. Ano ba ang saloobin ng mga sugo para sa mga kapatid kaya nakahanda silang gugulin nang buong kagalakan ang kanilang buhay alang-alang sa kanila?

S. Mahal na mahal nila ang mga kapatid ….. I Tes. 2:8-9 NPV
8Mahal na mahal namin kayo, kaya malugod naming ibinahagi sa inyo, hindi lamang ang ebanghelyo ng Dios, kundi pati na aming buhay pagkat labis kayong napamahal sa amin. 9Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo ang aming pagpapagal at pagbabata. Nagtrabaho kami araw gabi upang hindi maging pasanin ninuman samantalang ipinangangaral namin sa inyo ang ebanghelyo ng Dios.

SANA NAPANSIN NINYO ANG PRINSIPIYO NG TUNAY NA NAMAMAHALA SA IGLESIA SA PANGANGASIWA SA IGLESIA – “. Nagtrabaho kami araw gabi upang hindi maging pasanin ninuman samantalang ipinangangaral namin sa inyo ang ebanghelyo ng Dios.”

SAMAKATUWID, ANG TUNAY NA NAMAMAHALA SA IGLESIA AY HINDI GUMAGAWA O NAGPAPATUPAD NG ANUMANG MAGDUDULOT NG MABIGAT NA PASAN SA IGLESIA. ANG FOCUS NA KANILANG PAMAMAHALA AY HINDI ANG SALAPI NG MGA KAPATID, KAYA WALANG SILANG IPINATUTUPAD NG MGA HANDUGAN NA LABAG SA MGA ARAL AT TUNTUNIN NG DIYOS.

PAPAANO NILA PINAMAHALAAN ANG IGLESIA? Ang sabi ni Apostol Pablo, “Mahal na mahal namin kayo, kaya malugod naming ibinahagi sa inyo, hindi lamang ang ebanghelyo ng Dios, kundi pati na aming buhay pagkat labis kayong napamahal sa amin. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo ang aming pagpapagal at pagbabata.”

APLIKASYON: Hindi ba ganito rin ang nadama ng Iglesia na pagmamahal na iniukol sa atin ng Sugo ng Diyos at ng humaliling namahala sa mga huling araw noong sila’y nabubuhay pa?

Bakit naman si EVM, ang mahal lang niya ay ang mga gumawa ng salaysay na “I AM ONE WITH EVM.” Kahit pa gumawa ka ng masama gaya ng pagnanakaw o pagpatay, basta’t ikaw ay tapat sa kaniya, kukupkupin ka niya. Subalit, ang mga kapatid na naninindigan sa katuwiran at ayaw sumunod sa kaniyang mga katiwalian at kasamaan – kinapopootan niya, inaakusahan ng mga kasinungalingan at pinagtitiwalag ng walang katarungan.

I. PAPAANO TINUPAD NG MGA SUGO NG DIYOS ANG KANILANG TUNGKULIN? GINAMIT BA NILA ANG TUNGKULIN UPANG MAGSAMANTALA AT MAGPAYAMAN AT MAMUHAY NG MALUHO?

1. Hindi hinanap ang sariling kapakinabangan I Cor. 10:33
33Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila’y mangaligtas.

T. Paano pinatunayan ng mga sugo ng Diyos na hindi ang pansariling kapakinabangan ang hinanap nila sa pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin?

S. Hindi naghangad ng pilak o ginto ninuman …Gawa 20:33 MB
33Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman.

NOTA: Hindi ang pansariling kapakinabangan ang hinanap ni Apostol Pablo sa pagtupad ng tungkulin. Sa katunayan, buong giting niyang ipinahayag na hindi niya hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman.

Samakatuwid ang tunay na sugong namamahala sa Iglesia ay HINDI SILA NAGSASAMANTALA. HINDI SILA MOLESTIYADOR. HINDI NAGPAPAYAMAN. WALANG SIDELINE. WALANG NEGOSYO.

T. Sino pang sugo ng Diyos ang nakapagpahayag din ng tulad ng sinabi ni Apostol Pablo?

2. Katulad ni Propeta Samuel …………… I Sam. 12:3-4 at 1

3Narito ako: sumaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon, at sa harap ng kaniyang pinahiran ng langis: kung kaninong baka ang kinuha ko? kung kaninong asno ang kinuha ko? o kung sino ang aking dinaya? kung sino ang aking pinighati? o kung kaninong kamay ako kumuha ng suhol upang bulagin ang aking mga mata niyaon? at aking isasauli sa inyo. 4At kanilang sinabi, Hindi ka nagdaya sa amin, ni pumighati man sa amin, ni tumanggap man ng anoman sa kamay ng sinoman.
1At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo.

NOTA: Ano ang hamon ni Propeta Samuel sa buong Israel? Ang sabi niya’y, “Sumaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon: kung kaninong baka o asno ang kinuha ko o kung sino ang dinaya ko o pinighati o kinunan ng suhol.” Ano ang sagot ng bayan? “Hindi ka nagdaya sa amin, ni pumighati, ni tumanggap man ng anoman sa kamay ng sinoman.”

APLIKASYON: Hindi ba ganito rin ang patotoo na maibibigay ng buong Iglesia tungkol sa integridad at kalinisan ng ginawang pagtupad ng tungkulin ng Sugo sa mga huling araw at ni ka EGM?

T. Sino pang sugo ng Diyos ang hindi kumuha ng anuman mula sa kanilang pinangangasiwaan?

S. Si Moises …………………………………….. Blg. 16:15 NPV
15Dahil dito, nag-alab ang poot ni Moises at sinabi sa PANGINOON, “Huwag mong tatanggapin ang kanilang handog. Isa man sa kanila’y wala akong ginawan ng masama. Isa mang asno nila’y hindi ko pinakialaman.”

NOTA: Paano rin pinatunayan ni Moises sa harap ng Diyos na nang tuparin niya ang pagsusugo sa kaniya ay hindi ang pansariling kapakinabangan ang hinanap niya? Ang sabi niya sa Panginoon, “Isa man sa kanila’y wala akong ginawan ng masama. Isa mang asno nila’y hindi ko pinakialaman.”

APLIKASYON: Samakatuwid, ang isa sa mga katangiang taglay ng mga sugo ng Diyos ay hindi sila naghanap ng pansariling kapakinabangan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin.

INUULIT PO NAMIN, ANG FOCUS NG KANILANG PAMAMAHALA AY HINDI ANG SALAPI NG MGA KAPATID, KAYA WALANG SILANG IPINATUTUPAD NG MGA HANDUGAN NA LABAG SA MGA ARAL AT TUNTUNIN NG DIYOS.

Ano ang isa sa matitibay na katunayan na gaya rin ng mga naunang sugo ng Diyos ay walang kinuhang pansariling pakinabang ang Kapatid na Felix Manalo at KEGM? Sa loob ng halos 100 taon na pinamahalaan nila ang Iglesia ay walang maituturo ang sinuman na isa mang ari-arian na nasa pangalan ng Kapatid na Felix Manalo o ng KEGM. Buong kalinisang pinamahalaan nila ang Iglesia at dito’y ibinigay nila ang kaniyang buong buhay sa pagtupad ng tungkulin. Malinis at masinop lalo na ang pananalapi ng Iglesia.

HINDI NAGTAKDA NG MGA TANGING TANGING HANDUGAN, TANGING PAGSAMBA NA MAY HANDUGAN, WALANG LIKUMAN, WALANG PLEDGE, WALANG DONAYON O SOLICITATION, WALANG TAKDAAN AT PAGBIBIGAY NG SOBRE. Sapat ang karaniwang mga handugan, P1, P9, at P13, nakarating ang Iglesia sa kaluwalhatian, hayag na hayag sa sanlibutan ang maluluwalhating gusaling sambahan.

Bakit naman si EVM, kinuba ang mga kapatid sa walang tigil at iba’t ibang gimik na handugan, subalit halos wala namang naipatatayong mga Gusaling Sambahan, kundi, gusaling kalapati.

Hindi kayang sabihin ni EVM ang sinabi ng mga tunay na lider sa bayan ng DIYOS, “HINDI KO HINANGAD ANG PILAK O GINTO NINUMAN…SINO ANG DINAYA KO… SINO ANG KINUNAN KO KAHIT ISANG ASNO.”

II. ANO ANG LAYUNIN NG SUGO NG DIYOS NANG IBIGAY ANG BUONG BUHAY SA PAGTUPAD NG TUNGKULIN?

1. Upang tayo’y maligtas II Tim. 2:10

10Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan.

NOTA: Paano nagawa ng mga sugo ng Diyos na ibigay ang kanilang buong buhay sa pagtupad ng tungkulin? Dahil sa kanilang malinis na kanilang layunin. Tiniis nila ang lahat ng bagay upang kamtan ng mga hinirang ang pagkaligtas na nakay Cristo Jesus.

T. Paano ito matutupad? Ano ang hangarin ng mga sugo ng Diyos kaya buong kagalakan nilang pinamuhunanan ng pagtitiis ang pangangaral ng mga salita ng Diyos sa Iglesia?

2. Maiharap na sakdal kay Cristo ….Col. 1:24 at 28-29 MB

24Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo para sa iglesya na kanyang katawan. 28Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Cristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat, at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Cristo. 29Dahil dito, ako’y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo.

NOTA: Ano ang hangarin ng mga sugo kaya buong kagalakan nilang pinamuhunanan ng pagtitiis ang pangangaral ng salita ng Diyos sa Iglesia? Upang maiharap nila sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Cristo. Paano? “Pinaaalalahanan namin ang lahat, at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya…”

Sana napansin ninyo kung paano ipinagmamalasakit ng tunay na namamahala ang Iglesia, “buong linaw na tinuturuan…” Ibang iba ang ginagawa ni EVM, “buong daya na tinuturuan…”

T. Ano ang inaasahan ng mga sugong namahala sa atin na dapat ibunga ng kanilang pangagaral?

4. Upang magsilakad nang nararapat ………. I Tes. 2:11-12

11Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawa’t isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kaniyang sariling mga anak, na kayo’y inaaralan, at pinalalakas ang loob ninyo, at nagpapatotoo, 12Upang kayo’y magsilakad ng nararapat sa Dios, na siyang tumawag sa inyo sa kaniyang sariling kaharian at kaluwalhatian.

NOTA: Ano ang dapat nating gawin upang mapatunayan natin na lubos nating sinasampalatayanan ang mga iniaral sa atin ng Sugo? Kailangang makita tayong nagsisilakad nang nararapat sa DIYOS, hindi sa tao.

APLIKASYON: Samakatuwid, sa lakad ng ating pamumuhay makikita kung nagkabisa sa ating buhay ang mga aral na buong tiyaga at pagtitiis na itinuro ng Sugo at ng kaEGM. Kung nabubuhay at lumalakad tayo nang matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos, nangangahulugang nakinabang tayo sa buhay na ginugol nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin.

III. ANO ANG HINAHANGAD NG SUGO NG DIYOS NA MAGING KALAGAYAN NG IGLESIA KUNG SIYA’Y WALA NA?

1. Lalong lubusin ang pagsunod Filip. 2:12

12Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako’y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig;

NOTA: Hangad ng mga sugong namahala sa Iglesia na kung paanong lagi tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos noong sila’y kasama pa natin, lalong lubusin natin ang pagsunod ngayong sila’y wala na. SANA NAPANSIN NINYO NA ANG SINABI NI APOSTOL PABLO NA – “LUBUSIN NINYO ANG GAWAIN NG INYONG SARILING PAGKALIGTAS.” Hindi ang sinuman, kahit ang tagapamahala, ang magliligtas sa atin sa araw ng paghuhukom. Tayo, ang sariling gawa natin ang magliligtas sa atin. Kaya kahit wala na ang mga matuwid na namahala sa Iglesia, mamalagi pa rin tayo sa PAGSUNOD SA MGA ARAL NG DIYOS HINDI SA TAO. ITO ANG MAGLULUBOS NG ATING KALIGTASAN.

Ibang iba ito sa panlililang ni EVM na “OBEY AND NEVER COMPLAIN.” Ipinatutupad nila ito sapagkat maraming mga kapatid ang nakahalata na sa kanilang mga katiwalian at kasamaan – upang maging matibay na pananggalang nila sa tiwaling pamamahala nila sa Iglesia.

T. Hanggang kailan dapat malubos ang napasimulang mabubuting gawa sa atin?

2. Hanggang sa araw ni Cristo Filip. 1:6-10

6Na ako’y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo: 7Gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat, sapagka’t kayo’y nasa aking puso, palibhasa’y, sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa evangelio, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. 8Sapagka’t saksi ko ang Dios, kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Cristo Jesus. 9At ito’y idinadalangin ko, na ang inyong pagibig ay lalo’t lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala; 10Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling; upang kayo’y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Cristo;

NOTA: Kaya, dapat malubos ang napasimulang mabubuting gawa sa atin hanggang sa araw ni Cristo o sa araw ng paghuhukom.

T. Ayon sa mga sinugo, ano ang kahulugan kung ang mga hinirang na pinangaralan nila ay namamalaging matibay?

3. Buhay din kung mamamalaging matibay I Tes. 3:8
8Sapagka’t ngayon ay nangabubuhay kami, kung kayo’y nangamamalaging matibay sa Panginoon.

NOTA: Ayon sa mga sinugo, ano ang kahulugan kung ang mga hinirang na pinangaralan nila ay namamalaging matibay? Ayon kay Apostol Pablo, parang buhay pa rin sila kung tayo’y namamalaging matibay sa ating pagkakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo o sa ating pagka-Iglesia ni Cristo.

KONKLUSYON:

Kaya yayamang tayo, na naninindigan sa katuwiran, ang nakinabang sa buhay na ginugol ng mga tunay na namahala sa Iglesia, sa pagtupad nila ng tungkulin, pauloy na ibuhay natin araw-araw ang mga aral ng Diyos na kanilang itinuro. Tayo ang tunay na mga kaanib sa INC. Alam natin ang mga aral na dapat isakatuparan. Alam din natin ang mga ipinagbabawal sa atin bilang mga anak ng DIYOS. Huwag masayang ang araw na tayo ay magpasiyang manindigan sa katuwiran…sa panig ng DIYOS. Ito naman ang dahilan bakit tayo nakapanindigan, DAHIL SA MAKAPANGYARIHANG PANGANGARAL NILA SA ATIN – NAKATATAK SA ATING PUSO ANG DALISAY NA MGA ARAL NG DIYOS, KAYA SUMISIGAW NG MALAKAS ANG ESPIRITU SANTO SA ATING KALOOBAN LABAN SA MARAMING KATIWALIAN AT KASAMAAN NG TIWALING PAMAMAHALA NGAYON.

Kaya’t kahit sila’y pumanaw na ay patuloy nating pagtapatan ang pagsunod sa mga utos ng Diyos upang hindi masayang ang kanilang mga pagpapagal para sa atin. Huwag nating payagang mawalan ng kabuluhan ang buhay na ginugol nila sa layuning maihatid tayo sa kalagayang karapatdapat sa pagliligtas ni Cristo pagdating ng araw ng paghuhukom.