Iglesia Ni Cristo – Silent No More. Antonio Ramirez Ebangelista is a pseudo name for a Minister working in a high-level secured Office in the Iglesia Ni Cristo Central Complex. He is perceived to be other persons or group of people, yet none have accurately identified who he really is. For the sake of anonymity, he will remain incognito to the rest of the world. Read the articles at your own risk, free will and conviction, then you decide. Who A.E. is, is not important, THE MESSAGE is.

(English Translation)

Mayroong mga nagbigay ng papuri dahil daw sa katapangan at lakas ng loob na isiwalat ang mga bagay na nalalaman ko dahil sa bagamat marami na rin silang nasasaksihan at nakikitang pagbabago ay hindi sila makaimik o makapagtanong sa takot na sila ay mapag-initan. Mayroon na rin namang nagmessage sa akin na galit na galit dahil ako daw ay lumilikha ng pagbahabahagi sa Iglesia sa pamamagitan ng paghahatid dumapit at pagkakalat ng maling impormasyon at pinipilit akong bawiin ang mga sinabi ko at magde-activate ng aking facebook account at may ilan pa na nagbanta na ipapatiwalag daw ako. Marami na rin ang nagtangkang mag-hack sa fb account ko at magtrace ng account na ito. Buti na lang at magaling din sa computer ang anak ko at nagawa nyang gawing secure ang account na ito.

Para po sa kabatiran ng higit na nakararami ay nais ko lamang po na ilahad ang aking saloobin. Anoman po ang aking sasabihin sa puntong ito ay nais ko lamang pong linawin na ang mga ito ay aking mga personal na naranasan, nasaksihan at kasalukuyang nasasaksihan sapagkat ito po ang realidad sa Iglesia sa kasalukuyan. Hindi po ako sa anomang paraan na pinilit na sumulat nito, hindi rin ako inimpluwensyahan ninoman. Lahat po ng aking mga ilalahad ay maaari pong mapatunayan at ang totoo ay marami na pong mga kapatid na nakakaalam na ng mga ito subalit hindi nagkakalakas ng loob na magtanong ukol sa mga kakaibang bagay na kanilang nasasaksihan.

Ako po ay isang Ministro. Matagal na po akong Ministro at sa awa po at tulong ng Panginoong Diyos ay masasabi ko pong nagkapalad po ako na maging buhay na saksi sa buhay ng Kapatid na Erano Manalo hanggang sa Kapatid na Eduardo V. Manalo. Ako po ay kasalukuyang naglilingkod sa Tanggapang Pangkalahatan ng Central sa isa sa mga maseselang kagawaran sa loob ng Central na syang dahilan kung paanong nalalaman ko ang maraming mga pribadong impormasyon pangunahin na sa ilan sa mga kasalukuyang pinagtitiwalaan ng ating pinakamamahal na Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo.

Nagsimula po ang thread na ito kung saan po ako ay nakatanggap ng maraming pagbabatikos dahil sa mga naging komento ko sa fb message na ginawa ng Kapatid na Lottie Hemedez kung saan ay humingi sya ng tulong sa lahat ng mga kapatid dahil sa panganib na hinaharap ng kanilang Samabahayan dahil sa mga pamalagiang sumusunod at gumigipit sa kanila. Dahil dito ay napilitang basagin ng Kapatid na Lottie ang kanilang katahimikan ng maraming taon upang sa unang pagkakataon ay ipaalam sa Iglesia na sila ay ginigipit, pinagmamalupitan, pinagmamalabisan at nilalapastangan ang Pamilya ng Kapatid na Erano G. Manalo.

Ilan lamang po sa mga bagay na gusto ko pong linawin bago po ako magpatuloy…

 1. Ito po ay matagal ng nangyayari, bago pa man tuluyang pumanaw ang Kapatid na Erano G. Manalo
 2. Marami ang mga panggigipit na pinaranas sa mga anak ng Kapatid na Erano Manalo simula ng pinagpahinga na ang Ka Erdy.
 3. Tinanggalan na ng mga kasambahay ang pamilya ng Ka Erdy.
 4. Tinanggalan na sila ng Driver at mga Security Personnel.
 5. Bagamat nais pa ring manatili ng mga kasambahay, driver at security sa Pamilya ay tinanggalan na sila ng Tulong Pinansyal upang mapilitan silang iwanan ang Pamilya. Ang mga hindi sumunod ay tinanggalan ng tulong, pabahay at binantaan ng pagtitiwalag kung hindi nila iiwan ang Pamilya. Kung mahirap pong paniwalaan ay magtanung-tanong po kayo kung sinu-sino yung mga itiniwalag noong mga nakaraang buwan, matutuklasan po ninyo na yun po ang mga tapat sa Pamilya ng Ka Erdy na nais magpatuloy sa paglilingkod sa Pamilya dahil itinuring na nila iyon na Tungkulin sa kanilang buhay. Lahat ng mga nanindigan, pinatiwalag lahat.
 6. Dahil sa wala ng Tulong/Allowance ang Pamilya, saan sila kukuha ng kanilang ikabubuhay, pangkain nila, pang-gas sa sasakyan at iba pang pangangailan nila pati ng kanilang mga anak samantalang wala naman silang trabaho…? Nagtiis sila. Nagtiis ng mahabang panahon. Hindi sila nagreklamo kahit na mangailangang magbenta ng kanilang mga kagamitan para lamang magkaroon ng kanilang pangunahing pangangailangan.
 7. Maraming mga kapatid ang nakababatid ng ganitong sitwasyon ng Pamilya ng Ka Erdy at ninais nilang tumulong kahit man lamang sana para sa kanilang pangangailangan, subalit ng ito ay matuklasan ay pinagtitiwalag din sila ng Pamamahala, pami-pamilya kung itiwalag kaya may ilan na patago na lamang kung tumulong sa Pamilya sa takot na matiwalag din sila at ang kanilang sambahayan.
 8. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi na natin nakikitang nangangasiwa ng Pagsamba sina Ka Marc at Ka Angel, ito po ay dahil sa sila ay tumigil na sa pagdalo sa klase ng mga Ministro at Manggagawa dahil sa pagkatapos ng maraming taon ay hindi na nila masikmura ang ginagawang panggigipit at paglapastangan sa kanila ng mga Tagapangasiwa at ng mga Ministro na nasa Sanggunian. Ito ay nagingusapin sa hanay ng mga Ministro at Manggagawa dahil sa maramingkumalat na balita na wala na daw karapatan sina Ka Marc at Ka Angel.Para matigil na ang usapin, sa halip na ito ay linawin ng Pamamahalaay nagpautos ang Kapatid na Radel G. Cortez sa lahat ng mga Tagapangasiwa sa buong mundo na pulungin kaming lahat na mga Ministro at Manggagawa sa bawat Distrito upang iparating di umano ang Tagubilin ng Tagapamahalang Pangkalahatan.

Ganito ang kanilang ginawa upang pataying ang isyu:

 1. Ang mga kapatid daw ng Ka Eduardo ang siyang pinakamalaking sakit ng ulo ngayon ng Tagapamahalang Pangkalahatan, lalo na daw ang Ka Angel at Ka Marc.
 2. Sila daw ay mga “oposisyon” ng Pamamahala at ayaw daw pasakop sa Pamamahala sa ilalim ng Ka Eduardo.
 3. Naghihintay lang naman daw ang Ka Eduardo na lumapit sa kaniya ang kaniyang mga kapatid upang magkaayos sila subalit hindi naman daw lumalapit sa kaniyan.
 4. Nag-iikot daw ang mga Kapatid upang magkalat ng ganitong isyu at upang humingi ng simpatya sa mga kapatid (appeal to pity).
 5. Bilin daw ng Tagapamahalang Pangkalahatan na kapag sila daw ang sumamba sa Lokal ng aming pangangasiwaan ay agad kaming tatawag sa aming Tagapangasiwa upang magpadala daw ng security para pagkatapos ng pagsamba ay agad na dadalhin ang mga magkapatid sa isang kwarto upang i-contain sila hanggang sa makaalis na ang lahat ng mga kapatid. Ito ay upang hindi na sila makamayan at makausap ng mga kapatid na sabik na sabik na makadaupang palad sila at upang hindi na daw mahawahan pa ng maling impormasyon ang mga kapatid.
 6. Huwag daw naming ie-entertain ang anumang pagkausap sa amin ng mga kapatid ng ka Eduardo at kapag mayroon daw kaming natanggap na anumang impormasyon ukol sa kanila, ito man ay balita, tawag, text at iba pa ay agad daw naming iiulat sa Pamamahala at sisiyasatin kung kanino galing ang impormasyon ito at gagawang ng R2-10 upang agad na maitiwalag dahil daw sa paghahatid-dumapit.
 7. Huwag daw kaming maniniwala sa anumang balitang gaya nito sapagkat napaka-imposible naman daw na hindi kakalingain at ipagmamalasakit ng Ka Eduardo ang kaniyang sariling pamilya lalo na ang kaniyang mga kapatid at ang kaniyang ina.

Bagaman buong igting itong itinagubilin ng aming Tagapangasiwa subalit dama namin sa kanilang tinig na maging sila ay nasasaktan sa mga tagubiling ito at kinikilabutan kung bakit lumala ng ganito ang sitwasyon ng pamilya ng Ka Erdy dahil lang sa ayaw silang kausapin ng masinsinan ng Ka Eduardo upang maisaayos ang lahat ng suliraning ito at ng lumabas na ang katotohanan. Lahat kami ng tumanggap ng tagubilin ay lumuhod na nanalangin upang ipagmakaawa daw sa amin na magbago na daw ng puso at pag-iisip ang mga Kapatid ng Ka Eduardo at ng matapos na daw ang pagpapakalat ng di-umanoy paninira lamang sa Pamamahala. Lahat halos ng mga Ministro at Manggagawa na tumanggap ng tagubilin ay hindi halos sumagot sa panalangin dahil sa hindi makapaniwala ang lahat ng mga Ministro at Manggagawa sa mga impormasyong aming tinanggap lalo nga at kitang kita namin ang kasaysayan ng mga anak ng Ka Erdy sa banal na Ministeryo. Subalit pinagbawalan na rin kaming lahat na pag-usapan sa lihim o sa hayag ang tungkol sa anumang bagay na aming tinanggap o narinig.

Sa lahat ng mga nakakakilala sa Ka Angel, Ka Mark, Ka Lottie at sa iba pa nilang mga Kapatid, maging sa Mommy Tenny, alam natin sa kaibuturan ng ating puso na walang katotohanan ang mga bagay na ipinararatang sa kanila at ni minsan ay hindi sila nagsalita ng anumang laban sa Pamamahala o sa Iglesia. Larawan sila ng ganap na kababaang-loob, pagpapasakop at pagmamahal sa Iglesia lalo na sa Pamamahala. Kung meron mang unang-unang iminulat sa pag-ibig at pamamalasakit sa Iglesia, ito ay walang iba kung ang angkan ng Sugo. Hindi sila kailan man naghangad ng karangyaan, kayamanan o kapangyarihan hindi gaya ng mga kasalukuyang namamayagpag at nagpapakasasa sa hanay ng nasa paligid ng Pamamahala. Sila ang nalasing na sa kapangyarihan, sa salapi at karangyaan, di bale nang may maapakan, o madungisan man ang banal na pangalan ng Ministerio at ng Iglesia. Masyado na silang naghangad ng labis at kitang kita na ito ng lahat ng mga kapatid. Panoorin lang natin ang lahat ng mga palabas sa INCTV at mga nasa incmedia.org at makikita nyo kung kaninong mukha maliban sa Tagapamahalang Pangkalahatan ang madalas nilang ipinalalabas. Masyado ng itinanyag ng Ka Glicerio Santos ang kaniyang sarili na kapantay ng Tagapamahalang Pangkalahatan. Sila na nga ang nagpapatawag sa mga Tagapangasiwa, nag-aaprove ng pagrelease ng pera ng Iglesia, ng pagbili ng mga ari-arian, pagbebenta ng mga ari-arian ng Iglesia, paggawa ng Leksiyon na ituturo sa Pagsamba, mga programa sa Pagpapalaganap at Pagpapatibay, pagkausap sa mga Politiko at pagpupwesto ng mga Kapatid sa posisyon sa gobyerno, pagdedestino ng mga Ministro at manggagawa, sa magagandang destino ang mga malalapit sa kaniya o kaya ay nasa Pananalapi at yung mga hindi ay sa malalayo at mahihirap na destino. Siya na rin ang nagpapasya sa mga maseselang kapasyahan para sa Iglesia na di na naisasaalang alang ang kapakanan at reputasyon ng banal na Iglesia. Lahat ng kapangyarihang ito ay naging “blanket authority” na ng Ka Jun Santos na kung tutuusin ay ang AUDITOR PANGKALAHATAN ng Iglesia. Subalit pinangahasan na niyang saklawin at sakupin ang lahat ng Kagawaran at Departamento sa Iglesia na parang Tagapamahalang Pangkalahatan na rin. Kaya nga ang tawag na sa kaniya ng mga Ministro at Manggagawa lalo na dito sa Metro Manila ay “FEELING TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN”. Sahalip na ang AUDITOR ang siyang dapat nagchecheck ng mga ginastos ng Iglesia kung tama at wasto ang pinaggugulan at hindi kailan man humahawak o nag-aaprove ng pera sa Iglesia. Ito ang dahilan kaya nawalan na ng Check and Balance ang Iglesia dahil sa ang Auditor na ang over-all sa lahat lahat sa Iglesia.

Magtataka naman tayo kung bakit hinahayaan na lamang siya ng mga Sanggunian na siyang nangunguna sa bawat Kagawaran sa Iglesia, halimbawa ang Ka Bienvenido Santiago na siyang General Evangelist sa Iglesia, ang Ka Erdz Codera ang Political Affairs ng Iglesia, ang Ka Matt Pareja, ang KSI ng Iglesia, ang Ka Rolando Esguerra ang KSP ng Iglesia, ang Ka Radel Cortez ang Kalihim Pangkalahatan, ang Ka Ernesto Suratos ang Ingat Yaman sa Iglesia, lahat sila ay nawalan ng ngipin na kwestyunin ang anumang nakikita nilang pagmamalabis o kamalian na nagaganap. Mga asong pipi at bulag na hindi makatahol sa harap ng panganib na nalalapastangan na ang kalinisan ng Pamamahala sa Iglesia. Ilan lang ito sa mga iregularidad na sa Iglesia ngayon na nangyayari na sa mahabang panahon subalit walang sumisita at naitatago sa Ka Eduardo. At kaya nananahimik ang mga taga-Sanggunian ay dahil sa sila man ay may kani-kaniyang ginagawang kababalaghan sa Iglesia kaya hinahayaan na lang nila si Ka Jun dahil magkakasabwat sila. Ito ang pinakadahilan kung bakit ubos na ang pondo ng Iglesia. Kaya mayat maya ay inuutusan tayong magtanging handugan, kung bakit ang mga ari-arian ng Iglesia na ipinundar sa panahon ng Ka Erdy ay isa-isa ng pinagbebenta sa murang halaga. Kung bakit ngayon ay inuutusan na ang lahat ng mga katiwala na magdala ng sobre na para sa Tanging Handugan upang matiyak na sa pagdalaw nila sa bahay ng mga kapatid na sakop nila ay makuha na ng mga kapatid yung sobre dahil sa wala na halos naghahandugan dahil nabalitaan na nila ang ginagawang paglulustay sa pera ng Iglesia ng mga tiwaling Ministro sa tanggapan ng Pananalapi. Ipinaubaya na sila ng Ama sa maling kaisipan upang magpasya ng sinsay sa aral na ating tinanggap mula sa Sugo. Hindi man lamang nila naisip na mahigpit na tuntunin sa Iglesia sa panahon pa ng Sugo ang ukol sa banal ng pananalapi sa Iglesia at totoong maselan ang pag-iingat ukol dito. DI man lamang nila naisip na kapag namahagi ang mga katiwala ng sobre sa mga sakop nila ay lalong matitisod ang mga tisod sa paghahandugan at kapag mayroon silang kasamang hindi kapatid sa kanilang sambahayan at nakitang ganun ang ginagawa ay magmumukhang sapilitan na at solicitation na ang ginagawa sa Iglesia. Kaya sa halip na patibayin nila ang pananampalataya ng mga kapatid sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga dalisay na salita ng Diyos ukol sa pagpapahalaga sa mga handugan sa Iglesia ay nauwi sila sa ganitong mga “band aid solution” at mga gimmick dahil sa hindi na nila ma-sustain ang mga proyekto sa Iglesia dahil ubos na ang pondo.

Hanggang ngayon ay ipinagtataka ng marami kung bakit kung anu-ano na lang ang pinaggagamitan ng Philippine Arena, mga concert na na pansalibutan at nasasalaula ang kabanalan ng Iglesia na siyang kilalang nagpatayo nito. Nakakabilib ang pagkakaroon ng largest domed arena sa buong mundo, subalit pagkatapos nun, ano na? Hanggang sa mauwi na lang sa paghahagilap ng mga concerts at events para lang masabing nagagamit ang Arena.Para lang may pumasok na pera sa Philippine Arena, naging sales agent na ang mga katiwala dahil sila na mismo ang nagbebenta ng mga tickets ng mga concerts at events sa Arena. Hindi ito kailanman nangyari sa kasaysayan ng Iglesia noon. Yung nangyaring cancelled appearance ni Chris Brown sa New Year’s Eve Celebration, samantalang bayad yun ng Iglesia, maraming humingi ng refund lalo na ang mga tagasanlibutan na bumili ng ticket. Ang mga kapatid ay na humihingi din ng refund ay pinagkakausap na lamang ng mga Pastor na huwag ng humingi ng refund at ituring na lang iyong abuloy. Ang mga empleyado sa Central ay “automatic bawas tulong” ang bayad sa ticket. Kaya dumalo man sila o hindi ay ibinawas na iyon sa kanilang tulong. Bakit hindi ito naimbestigahan? sapagkat ginawan na lang ito ng “cover up” para huwag masisante ang mga may pakana nito. Maging ang nabalita pa sa TV na pag-“arbor” ng Ka Glicerio Santos sa Korean na isa sa mga Contractor ng Philippine Arena. Isearch nyo pa sa Google ang ukol kay Ja Hoon Ku na wanted at may warrant of arrest mula sa Korea dahil sa pagnanakaw ng $200 Million mula sa kaniyang kompanya sa Korea, nahuli ng mga Pulis subalit biglang pinalaya dahil sa utos mula sa Malacanang at ibinigay sa pangangalaga ng Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng Ka Glicerio Santos Jr. Nabalita ito sa ABS-CBN. Kaya maraming umalma dahil sa ginawang pangbabraso ng Ka Jun Santos sa Gobyerno ni Pnoy na palayain ng kriminal na si Ja Hoon. Nakakahiya ito sa panig nating mga Kapatid dahil sa nadudungisan ang malinis na pangalan ng Iglesia. Pilit na pinatay na lang ang isyung ito kaya hindi na nagbigay ng komento ang Malacanang ukol dito. Ilan lang ito sa napakadaming mga nagaganap sa Iglesia ngayon na masasabi nating ipinahihintulot na ng Ama na mahulog sila sa kamalian upang mahayag na ang ginagawa nilang pagmamalabis at paglapastangan sa Pamamahala sa kanilang mga ginagawang kamalian.

Kung meron kayong mga kakilalang naglilingkod sa Tanggapang Pangkalahatan sa Central ay maaari ninyo silang tanungin ukol sa mga bagay na binanggit ko sa mensang ito. May ilang nakalipas na buwan ay pumunta ang magkapatid na Angel at Mark sa Central. Pinagkaguluhan sila ng mga empleyado at mga Ministro at Manggagawa na nandun at nakasalubong sila. Pinagkakamayan at tuwang tuwa na sila ay makita. Bumati at kinausap sila at kinamusta ang Mommy Tenny. Alam ba ninyo na lahat ng mga nakipagkamay at bumati at kumausap sa kanila ay ipinatawag sa tanggapan ng HRD at kinausap ng Kapatid na Rene Panoncillo upang mahigpit na bilinan na huwag silang makikipagkamay o makikipagusap sa magkapatid dahil namonitor sila sa CCTV at pinapagsalaysay sila na hindi na nila uulitin yun. Marami sa kanila ay umiiyak ng malaman na bawal na palang makipagkamay ni makipagusap sa Pamilya ng Ka Erdy at ang gagawa nun ay didisiplinahin, aalisan ng tulong, aalisin sa trabaho o ititiwalag gaya ng nangyayari na ngayon. Makibalita kayo sa mga sunudsunod na pinagtitiwalag, lahat ay may kinalaman sa pakikisalamuha sa Pamilya ng Ka Erdy. Ang mga Ministro na namonitored sa CCTV ay kinausap ng Sanggunian at binabalaan. Marami sa kanila ay pinagdedestino sa malalayong Diatrito bilang pagdidisiplina. Ganun na ba talaga ngayon sa Iglesia? Ang pagiibigang magkakapatid ba ay aplikable lang sa mga karaniwang kapatid at hindi sa Pamilya ng Ka Erdy? At ang magpakita ng pagibig sa kanila ay ginigipit at pinaparusahan? Maraming mga nanunungkulan sa Tanggapang Pangkalahatan sa Central ang saksi sa mga di pangkaraniwang pagbabago ngayon sa Iglesia subalit takot ng magsalita o magtanong man lamang kaya iniiyak na lang ito ng maraming mga kapatid na saksing buhay sa ginagawa nilang paglapastangan sa Pamilya ng Ka Erano Manalo.

Maaaring maitanong po ninyo kung bakit dito sa fb ko inilalabas ang mga ganitong issues na hindi dapat ganito ang paraan para maituwid ang mga mali, na dapat sana ay manalangin na lamang tayo at sundin ang protocol sa pagsasaayos sa anumang sigalot o mali sa Iglesia. Bilang tugon ay nais ko lamang pong linawin na maging ang may-ari ng nagsimula ng thread na ito na si Ka Lottie Hemedez ay nanahimik din ng mahabang panahon. Ni minsan ay hindi nagsalita o nagreklamo man, dahil sa kanilang banal na layunin na ingatan ang reputasyon ng Iglesia at ng Pamamahala. Kahit na sila ay ginigipit ng mahigit limang taon na ay hindi sila naglabas ng anomang paghingi ng tulong…. EXCEPT NOW. Tiniss nila ang lahat, dumaan sila sa proseso. Iniugnay nila ang suliranin sa mga kinauukulan upang ito ay maisaayos. Subalit papaano kung ang inirereklamo mo o ang nanggigipit syo ay yaon mismong uugnayan mo at hihingan mo ng tulong? Yaan ang dahilan kung bakit marahil ay nasasabi ninyo na imposible naman na hindi sila ipinagmamalasakit ng Tagapamahalang Pangkalahatan, na mismong kapatid na nila at hindi ba man lang sila ipagtatanggol o tutulungan…? Paano sila tutulungan o ipagmamalasakit kung mahigit limang taon na silang hindi kinakausap ng Ka Eduardo? Papaano sila kakausapin ng Ka Eduardo kung matagal ng galit sa kanila ang Ka Eduardo dahil sa mga maling ulat na tinatanggap nila mula sa mga pangunahing Ministro na inatasan nyang mangalaga sa kanila. Papaanong hindi magagalit sa kanila ang Ka Eduardo kung panay paninira ang ginagawa ng mga taga-Sanggunian sa kanila. Sa anong layunin? Dahil sa nangangamba ang mga Ministro sa Sanggunian na kapag pinagtiwalaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang kaniyang mga kapatid para tulungan siya sa iba’t-ibang larangan sa Iglesia, maaaring masapanganib ang posisyon ng Ministro na nasa kapangyarihan. Kaya para maproteksyunan ang kanilang sariling interest ay mas pinili nilang siraan na lamang ang Pamilya para tuluyang lumayo ang loob ng Pamamahala sa kanila at ng upang makapanatili sila sa pwesto ay maituloy nila ang kanilang pagpapakasasa sa kapangyarihan. Ang iniisip ng iba ay tutal magkakapatid naman sila, bakit hindi na lang sila dumirekta sa Ka Eduardo at magsumbong ng mga pinaggagawa sa kanila. Maganda nga po sanang ganun, kung ganun din kasimple ang kanilang sitwasyon. Subalit papaano nila makakausap ang Ka Eduardo kung pinutulan na sila ng lahat ng uri ng komunikasyon sa kanilang mahal na Kapatid? Hindi na sila maaaring tumawag ng direkta at kung sakali mang dadaan sila sa Central Telephone Operator ay pinagbawalan ang mga ito na i-connect ang anumang tawag ng direkta sa Tagapamahalang Pangkalahatan. Maging ang kanilang tahanan ay pinabakuran ng lampas bubong kaya para silang mga nakakulong sa sarili nilang compound. Maging ang mga gwardiya ay pinagpapalitan upang huwag pahintulutan sila na makapasok sa compund ng Ka Eduardo. Inuunti-unti na silang putulan ng kuryente at tubig at pinaaalis na sa kanilang sariling tahanan sa loob ng compound sa Central. Lahat ng mga sulat at padala para sa Pamilya ay hinaharang sa VCO at pinasisiyasat kung sino man ang nagpapadala sa kanila. Maging ang Mommy Tenny ay nagkasakit na sa sobrang sama ng loob na hindi man lamang nya makausap ang kaniyang anak ukol sa mga suliranin na kanilang dinadanas at mas pinili pa ng Ka Eduardo na pakinggan ang mga sumbong at pagsisinungaling ng ibang tao laban sa kanila.

Lahat ng mga naiisip natin na paraan para magkausap silang magkakapatid ay naisip at ginawa na ng Pamilya ng Ka Erdy. Subalit nauwi po sa wala dahil sa higpit ng pagbabanta sa kanila na huwag didirekta sa Tagapamahalang Pangkalahatan. Sinubukan na nilang sumulat, tumawag, magtungong personal, abangan sa gate at marami pang iba subalit mahigpit ang pagbabantay ng mga taong nakapaligid sa Ka Eduardo kaya hindi rin sila nagtagumpay na makausap ang Ka Eduardo upang maipaalam ang tunay na nangyayari sa kanilang sambahayan.

Magingang kanilang mahal na ina na si Mommy Tenny ay mahigit 5 taon ng hindi kinakausap ng Ka Eduardo. Kaya totoong napakatindi ng pinagdadaanan ngayon ng Samabahayan ng Ka Erdy. Kung nagdududa kayo, tinganan ninyo lahat ng mga pictures, videos ng ating mahal na Tagapamahalang Pangkalahatan mula noong mamatay ang Ka Erdy. Maghanap kayo ng kahit isang larawan na kasama niya ang kaniyang mga kapatid at ang kaniyang ina. Maaari din ninyong puntahan ang incmedia.orgat maghanap ng mga pictures at videos ng Ka Eduardo na kasama nya ang mga kapatid at ang Ka Tenny sa kahit alin man sa kaniyang pinangangasiwaang pagsamba dito sa Pilipinas o sa Abroad. Wala kayong makikita kahit isa. Hindi gaya ng Ka Erano Manalo noong nabubuhay pa ay kasama niya ang kaniyang buong Samabahayan tuwing siya ay mangangasiwa ng pagsamba at kinalinga nya ang kaniyang mga kapatid at mga kamag-anak. Ito ang isang masakit na katotohanan na hindi na nating maaaring isaisang tabi na lamang at ipagwalang bahala dahil sa lubhang nakakaapekto na ito sa Pamamahala at sa Iglesia sa kabuuan dahil sa mismong Samabahayan ng Ka Erdy ay walang kapayapaan. Tayo ngang mga karaniwang kapatid ay kung pwede lang ibigay natin ang ating buhay sa Pamilya ng Ka Erdy dahil sa kanilang ginawang sakripisyo at pagmamalasakit para sa buong Iglesia noong sila ay namamahala pa sa Iglesia, kaya ang paggalang at pagmamahal natin sa Kapatid na Erano Manalo ay tagos hanggang sa kanilang buong Samabahayan. Kaya napakasakit malaman na mayroong nangyayaring ganitong suliranin sa gitna ng Pamilya ng Sugo at tumagal na ito ng ganito kahabang panahon ng hindi pa nasusolusyunan.

Kaya kapag nakita natin na sa unang pagkakataon ay ang Pamilya naman ng Ka Erdy ang siyang humihingi ng ating tulong na ipinalangin sila para sa kanilang kaligtasan at nakikita natin na may panganib sa kanilang kaligtasan at naghihirap sila sa kanilang kalagayan, hahayaan lang ba natin sila? Ang doktrina natin ay tulungan ang ating kapatid na nangangailangan lalo nga at tayo naman ay may kakayanan na sila ay tulungan at nakasulat sa Biblia na sinomang hindi tumulong kaniyang kapatid ay hindi pinanananganan ng pag-ibig ng Diyos. Kung sa karaniwang kapatid ay ibinubungsod tayo nga ting pag-ibig at pananampalataya na tulungan, edi lalo na ang angkan ng Sugo. Subalit papaano kung sa ating pagtulong sa kanila ay tayo naman ang gipitin, usigin at pagmalupitan gaya ng naranasan ng marami nating mga kapatid sukdulan na sila ay matiwalag dahil sa pagtulong sa Pamilya ng Ka Erdy.

Marami sa mga nagmessage sa akin ang nagsabi na sila man daw ay kinausap ng kanilang Pastor sa Lokal at sinabihang i-deactivate ang kanilang FB account at binantaan na maaari silang matiwalag kapag hindi sila sumunod. Iyang ang dahilan kung bakit maraming kapatid ang lalong nagtataka kung bakit kakaiba ang ikinikilos ng Iglesia ngayon.Dahil sa kinakailangan na nila ng ating tulong kaya nila minarapat na sa social networking sites gaya ng facebook, instagram at twitter na humingi ng tulong dahil sa mayroon ng failure of communication sa karaniwang pamamaraan ng pagpaparating ng mensahe sa paraan na ito ay hinaharang na at ginigipit ang sinomang makikibahagi sa usaping ito. Ito rin ang dahilan kaya pinasya ng Pamamahala na sa halip na bigyang linaw ang mga kumakalat na mga impormasyong ito ay mas minarapat na lamang na ipagbawal sa aming mga Ministrot at Manggagawa sa buong mundo na magkaroon ng Facebook, Instagram at Twitter accounts. Lahat ng mayroon ay ipinadeactivate na upang huwag ng makarating sa kanila ang ganitong mga impormasyon. Ipinangangamba nga namin na baka sa susunod ay ipagbawal na rin ang email, viber, text messaging, cellphone at internet dahil sa kagustuhan nilang pigilan ang pagdami ng mga kapatid na nakakaalam ng katotohanan.

Alam kong marami sa inyong nagababasa ngayon ang marahil ay nagagalit at hindi makapaniwala sa inyong nababasa at ang inisyal na reaksyon ay hindi ito paniwalaan o kaya ay siraan ang sumulat ng mensahe o kaya ay hilingin na tigilan na ito ay udyukan ang marami na manalangin na lamang tutal naman lahat naman tayo ay sumasampalataya na hindi na maitatalikod ang Iglesia dahil ito na ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Totoo pong dalisay at totoo ang aral ng Diyos at doktrina na ating sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia subalit itinuro din ng sugo at ng Biblia na hindi tayo dapat maging mga bantay na pipi, mga asong hindi makatahol kahit na may nakikita ng panganib at masama o kaya ay mga bulag na tagasunod. Kinakailangang magkaroong ng paglilinis sa Iglesia mula sa hanay ng mga Ministro na nakapaligid sa Pamamahala na kanilang pangunahing pinagtitiwalaan na sa kasawiang palad ay mga nagmalabis na at nananamantala sa kabaitan at pagtitiwala ng Pamamahala. Kaya kung tayo ay mananahimik na lamang ay parang pinayagan na rin natin na magpatuloy ang ginagawa ng mga taong ito na pagdungis sa Iglesia at sa Pamamahala.

Mga kapatid, magpanata po tayong lahat. Samahan nyo po kami na mga Ministro na kasalukuyang nagpapanata sa loob ng limang taon na, araw araw tuwing alas 10 ng gabi na sana po ay maihayag na ng Panginoong Diyos ang mga taong tampalasan sa hanay ng Pamamahala na nagumon na sa mahalay na pakinabang at kasakiman sa kapangyarihan. Marami na po kaming mga Ministro na ngayon ay hindi na masikmura ang nasusumpungang kalapastanganan ng mga kabaro namin sa Ministerio. Hindi sa layuning lumaban sa Tagapamahalang Pangkalahatan at hindi magpasakop kundi patuloy kaming buong tyagang nanananalangin at tumutulong sa iba’t-ibang kaparaanan upang mahayag ang mga masasamang tao na dumudungis sa bahanal na Ministerio. May awa ang Diyos at mahahayag din sila at maisasagawa ang ganap na paglilinis sa Pamamahala upang lalong magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan sa bayan ng Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito. Ipamahagi po natin ang impormasyong ito upang lalongmaraming kapatid ang maging gising sa katotohanan upang sawatahin ang ilang lumalabag sa utos ng Diyos at nagmamalabis same kapangyarihan. Maraming salamat po.

Mga kapatid, pagkatapos po ninyong mabasa ang mga ito, nawa po ay ipanalangin natin ang ating Tagapamahalang Pangkalahatan, ang pinakamamahal natin Kapatid na Eduardo V. Manalo na udyukan nawa siya ng Panginoong Diyos na siyasating mabuti ang kasalukuyang nangyayari sa loob ng Iglesia at huwag lang basta maniwala sa mga sinsay na ulat sa kaniya ng mga Ministrong nakapaligid sa kaniya upang maisagawa ang lubusang paglilinis sa hanay ng Pamamahala sa Iglesia at upang magamot na ang di pagkakaunawaan sa loob ng kanilang sariling sambahayan at muli nyang buksan ang kanyang puso at damdamin at ipagmalasakit at kabigin ang kaniyang ina na si Ka Tenny at ang kaniyang mga kapatid upang maalisan na ng isang napakabigat na pasanin ang kaniyang dibdib dahil sa pagkawala ng pagibig sa kaniyang mga kapatid. Sa ganitong paraan ay mararamdam din ng buong Iglesia na nanunumbalik na ito sa katiwasayan at kapayapaan sa paraan na nagkakaisa ang buong Iglesia sa lubusang pagbabagong buhay at panunumbalik ng dati nitong katangiang malinis, walang dungis at walang kapintasan. Tanging ang Tagapamahalang Pangkalahatan lamang ang maaaring manguna sa paglilinis na ito at hindi ang Sanggunian sapagkat sila ang unang dapat na linisin dahil sa pagkagumon sa kapangyarihan at mahalay na pakinabang. Totoo pong ang pinakamalakas nating sandata upang maisakatuparan ito ay ang panalangin at ang mga salita ng diyos na nagtuturonh di sapat na sumampalataya lamang tayo, mahalaga din ang paggawa o pagkilos sa ikabubuti o ayon sa mga kalooban ng Diyos. Sapagkat itinuturo din ng Biblia na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa o pagkilos ay patay sa ganang kaniyang sarili (Santiago 2:17). Nawa ay kilusin ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga kapatid sa positibong pagbabago at pakikipagkaisa. Tulungan nawa tayo ng Diyos.

Ang inyong kapatid sa Panginoon,

Kapatid na Antonio Ebangelista

 

(English Translation April 11, 2015)

The Beginning

Many brethren are asking for an english translation of bro. Antonio Ebangelista’s accounts. Let us not be ignorant by disregarding the message. (Translation by: Sister Nina Agiluz)

Accounts of Bro. Antonio Ebangelista

My beloved brethren,

First of all, thank you to all who sent me private messages of thanks for the informations i shared in this thread. Many admired my courage in speaking up about the things I know, things they noticed themselves but could not speak of in fear of retribution. There were also those who were very angry accusing me of causing division by spreading rumors and wrong information, and they are forcing me to retract all that I have said. They told me to deactivate my account and some threatened me of expulsion.

For the information of all, I would like to express my thoughts and convey them according to my personal experience, what I witnessed and continue to witness because this is the reality the Church is facing now. Everything that I will communicate can be proven and many brethren are already aware of these but do not have yet the courage to ask about the many unusual things they are witnessing.

I am and have been a Minister of the gospel for a long time and through God’s grace and mercy I was a living witness to the life of brother Eraño Manalo and brother Eduardo V. Manalo. I am currently serving in one of the delicate departments inside the Central Office which is why I am aware of many private information especially regarding a few of those trusted by our beloved Executive Minister brother Eduardo Manalo.

This thread began when I received criticism regarding my comments on sister Lottie Hemedez’s post asking for assistance from the brethren because of the danger their family was facing from those always following and oppressing them. Because of this, sister Lottie was forced to break their silence after many years and for the first time reveal to the Church that the family of our brother Eraño Manalo are harassed, oppressed, abused and profaned. Here are a few things I want to clarify before I go on…

This has been going on for so long, even before the passing of bro. Eraño Manalo

They were in many ways oppressed after the passing of Ka Erdy.

The helpers were removed from the family of Ka Erdy.

The drivers and security personnels were removed.

Although the drivers, helpers and security wanted to stay and help the family, they were stripped of their financial assistance in order to force them to leave. Those who refused to leave were stripped of financial help, removed from their housing, and were threatened of expulsion so that they had no choice but to leave the family. This may be hard to believe but ask about those who were expelled last month. You will discover that those brethren were loyal to the famiky of Ka Erdy who wanted to remain in service for they have considered it a Duty in their life. Those who stood their ground were all expelled. To be continued…

Because there was no longer any Tulong/allowance for the family, where will they get sustenance of their daily needs such as food, gasoline and other necessities including that of their children….? They endured. They endured for a long time. They did not complain although they had to sell some of their belongings to provide for their necessities.

Many brethren know of the situation of Ka Erdy’s family and they wanted to assist in their primary needs, but when this was discovered, they were expelled by the Administration. Many families were expelled so that some had to secretly help in fear of the expulsion of their family.

If you are wondering why we do not see Brothers Marc and Angel officiating the worship services, this is because they have stopped attending the ministerial classes as they could no longer stomach the many years of oppression and callous indifference of District Ministers and Ministers in the Council. There was spreading news that Ka Marc and Ka Angel were suspended from being ministers. To suppress the issue instead of clearing it, brother Radel G. Cortez instructed all District Ministers to conduct a meeting of all Ministers and Workers to relay a message according to him, coming from the Executive Minister.

This is what they are doing to kill the issue:

They say that the siblings of Bro. Eduardo are the biggest headache of the Executive Minister, specifically Ka Angel and Ka Mark.

They say they are in opposition to the administration and they do not want to submit under bro. Eduardo.

They say that bro. Eduardo is only waiting for his brothers to approach him but they are not doing so.

They say that the brothers are roaming around spreading issues and asking for sympathy and pity.

They say that the Executive Minister ordered the ministers in the locals to call the District and ask for security if the siblings are seen attending the worship service, to contain them in a room after the service until all the brethren are gone. This is to prevent them from shaking hands with the brethren who are very eager to see them and talk to them, thus preventing brethren from gathering wrong information.

We were prohibited to entertain any conversation from the brothers of Ka Eduardo and if we receive any information about them such as news, phone call, text, etc., we must report it to the Administration for investigation of where the information came from and an R2-10 must be filled for the immediate expulsion of rumor mongers.

We were told not to believe in stories like these because it is impossible for Ka Eduardo not to provide care and shelter to his own family especially to his siblings and mother.

Although it was with conviction that our District Ministers conveyed this message, we felt the pain in their voice and their disbelief on how the situation of Ka Erdy’s family has gotten out of hand just because Ka Eduardo doesn’t want to talk to them to mend things and for the truth to come out. All of us who received the message kneeled down in prayer to plead for the change of heart and mind of the siblings of Ka Eduardo to put an end to the destruction of the Administration’s reputation. Almost all of us could not answer in agreement to the prayer because we could not believe the information we have received- we have seen the history of Ka Erdy’s children in the holy Ministry. But we have all been prohibited to discuss the instructions we received whether in secret or in the open.

To those who know Ka Angel, Ka Mark, Ka Lottie and their other siblings, and mommy Tenny as well, we know from the depths of our hearts that there is absolutely no truth to the things that they are accused of and not once did they speak anything against the Administration and the Church. They are a portrait of humility, submission, and love to the church and the Administration. If anyone was brought up in love and concern to the church, it is no other than the clan of the Sugo. They never wished for affluence, wealth, or power unlike the present extravagant and overly indulgent officials around the administration. They are drunk in power, money and luxury, with no regard to others, tarnishing the Ministry and the Church. Watch our programs in INCTV and incmedia.org and you will see whose face aside from our Executive Minister is often featured. Ka Glicerio Santos has extolled himself to the level of the Executive Minister. He is the one who summons the District Minister, he approves the release of Church funds, the purchase of properties, the selling of properties, making the lessons for the worship services, programs for Missionary and Edification, talking to politicians and placing brethren in government positions, Ministerial and Worker assignments, placing the ministers who are close to him in good destinations or in the Finance, while others are placed in remote and difficult destinations. He makes the call on delicate decisions for the Church without regard to its reputation. All these powers are under the “blanket authority” of Ka Jun Santos who is supposedly the GENERAL AUDITOR of the Church. But he has daringly overtook and controlled all Council and Departments just like an Executive Minister. He is branded by Ministers and Workers in Manila as “FEELING EXECUTIVE MINISTER”. The auditor of the Church should be checking whether the expenses of the Church are properly spent, he should not at anytime handle or approve money matters in the Church. This is why there is no longer a check and balance in the Church- the Auditor is now over all and everything in the Church.

Until now, many are wondering why the Philippine Arena is used for any kind of event such as concerts that are demoralizing the holiness of the Church known to have established it. How impressive it is to own the earth’s largest domed arena, but what now? We are only scrambling for events to say that it is being put to good use. In the hopes that funding will flow into the Philippine Arena, overseers have become sales agents selling tickets for arena events. This was never done in previous Church history. The cancelled appearance of Chris Brown during the New Year’s Eve Celebration was fully paid for by the Church. Many asked for a refund, especially non-members. Brethren who also asked for a refund were referred to their pastors who appealed to them to no longer request for a refund, instead to consider it as an offering. The employees at Central had an “automatic deduction” from their financial help/ Tulong whether they attended the event or not. Why is this not investigated? This has been turned into a “cover up” so that those who instigated it will remain in power. How about the news on TV regarding ka Glicerio Santos harboring one of the contractors of the Philippine Arena? You may research or Google about Ja Hoon Ku, who is wanted with a warrant of arrest from Korea due to the embezzlement of $200 Million from his Korean company. He was arrested by Police but he was released by Malacañang and was given to the custody and care of bro. Glicerio Santos Jr. This was broadcast on ABS-CBN. Many denounced the arm twisting done by Ka Jun Santos to Pnoy’s Government to set the charged criminal Ja Hoon free. This is an embarrassment on the members of the Church because it tainted the unblemished name of the Church. They forcibly killed off this issue so that Malacañang was unable to further comment about it. These are just a few of the very many incidents in the Church nowadays in which we can say that God is allowing them to fall into their own wrong doings so that their abuse of power and contempt disrespect to the Administration may be revealed.

If you know anyone working at the Receiving office of Central, you may ask them about the things I mentioned in this message. A few moths ago, brothers Angel and Mark went to Central. They were mobbed by employees, Ministers and Workers who were very happy to see them. They shook their hand, talked to them and asked how Ka Tenny was doing. Do you know that everyone who shook their hand and greeted them were summoned to the office of the HRD and were talked to by brother Rene Panuncillo who strictly prohibited them to shake the hand or talk to the brothers because they will be monitored by CCTV, and they were asked to write a statement that they will not do it again. Many of them cried when they found out that shaking the hands or greeting Ka Erdy’s children are prohibited and anyone who will do these will be disciplined, stripped of financial help, fired, or expelled as we see happening nowadays. Inquire about the recent expulsions, most if not all were related to having fellowship with Ka Erdy’s family. Ministers who were monitored on CCTV were interrogated and warned. Many of them were sent to far districts as a form of punishment. Is this how it’s going to be in the Church? Is the love of brotherhood only applicable to lay members of the Church and not to the family of Ka Erdy? And those who will show love to them are harassed and punished? Many officers at the receiving office of Central are witnesses to the many unusual changes in the Church nowadays but are very afraid to speak up or ask questions. They can only cry in silence about the disrespect and disdain they are witnessing toward the family of Ka Erdy.

You may be wondering why I am bringing up these issues here on fb when this is not our usual way of correcting what is wrong. That we should all just pray and follow the protocol in fixing whatever misunderstanding there is in the Church. My answer to you is this- Allow me clarify that the owner of this account who started this thread, sister Lottie Hemedez has been silent for so very long. Not once did she speak nor complain in their holy aim to preserve the reputation of the Church and the Administration. Although they have been oppressed for more than five years, they did not ask for any kind of help…EXCEPT NOW. They endured everything, and went through the process. They presented the problem to those concerned in an effort to resolve it. But how was a resolution possible when the people you consult with and ask for help are the same people that oppress you? You may say that it is impossible for the Administration not to offer them provision and simply neglect them. Their very own brother could not defend or assist them…?

How could Ka Eduardo help them when he hasn’t spoken to them for more than five years? How will Ka Eduardo speak to them if he has been angry at them because of false reports that he received from the primary Ministers he entrusted to care for them? How will Ka Eduardo not be angry with them when all he receives from the council is news that ruin their reputation? Why would they do this? Simply because the Ministers in the Council fear that Ka Eduardo V. Manalo would trust his brothers in different aspects of the church, and it would threaten their positions of power. And so to protect their personal interest, they so chose to destroy the family so that bro. Eduardo would ignore them completely while they remain in their powerful posts and continue in their indulgent ways.

Others are thinking, they are brothers and sisters in the flesh, why aren’t the siblings directly talking to Ka Eduardo and tell him everything that was done to them? That would have been nice if it was that easy, and if the situation they were in was that simple. How could they talk to Ka Eduardo when all means of communication between them and their beloved brother were cut off? They couldn’t call him directly and when they call through the Central Telephone Operator, the operators are prohibited to connect any calls directly to the Executive Minister. A wall as tall as the roof of their home was even built to make them feel like prisoners in their own compound. All the guards were changed so that they may not be permitted to enter the compound of Bro. Eduardo. They are slowly deprived of electricity and water and driven away from their home inside the Central compound. All letters and mail addressed to the family are Intercepted and screened at VCO as to who the senders are. Mommy Tenny is heart broken and became ill because she couldn’t even talk to her own son, while her son chose to listen to the charge, accusations and lies of other people against them.

Every other way of trying to communicate to Ka Eduardo has been done by the family of Ka Erdy. But it all came to nothing due to the strict constraint that they are not to directly contact the Executive Minister. They have tried to write, call, personally see him, wait for him at the gates, and every other means, but the people close to Ka Eduardo has a very close grip on him that the family failed in every way to speak to Ka Eduardo and let him know the real situation of his family.

For over five years now, bro. Eduardo has not spoken to his beloved mother, Mommy Tenny.

The family of Ka Erdy is truly going through severe tribulations. If you are in doubt, look at all the pictures and videos featuring our beloved Executive Minister since the death of Ka Erdy.

Search for even one photo wherein he is together with his brothers and sisters and his mother. You may also visit incmedia.org and look for pictures and videos of Ka Eduardo together with his siblings and Ka Tenny in any of the worship services he officiated here in the Philippines and abroad. You will not find a single one, unlike during the time when Ka Eraño Manalo was still alive, Ka Erdy took his family with him every time he officiated a worship service. He sheltered his brothers and sisters as well as his relatives.

We can no longer ignore the painful truth that deeply affects the Administration and the Church as a whole, and it is the fact that there is no peace in the very household of Ka Erdy.

Ordinary members if at all necessary and possible would give our lives for the sake of Ka Erdy’s family because they too have given their lives as a sacrifice in serving the Church. And so our respect and love for brother Eraño Manalo transcends to his whole household. It is indeed very painful to know that there is a burdensome problem in the midst of the family of the Sugo that has lingered for so long and hasn’t yet been resolved.

So when we see that for the first time ever, the family is asking for our assistance in prayer for the safety of their family, and when we see and hear that they are in danger and are oppressed and experiencing hardship, are we going to turn a blind eye?

Our doctrine states that we are to help our brethren who are in need especially if we are able and the bible states that the love of God does not abide in those who do not help their brother in need. If we are moved by our faith and love to help ordinary brethren, we should all the more help the family of the Sugo. However, because our goodwill we may experience oppression, persecution, and cruelty as experienced by those who ultimately paid with expulsion because of helping the family of Ka Erdy.

Many have sent me messages saying that they have been talked to by their resident ministers and were ordered to close their fb accounts. They were warned that if they didn’t obey it would cause them to be expelled. This is why many brethren are wondering why these strange things are happening in the Church today. The former way and channels of communication have changed, all our letters and communications are being blocked and many brethren who tried and are trying to get through the administration regarding this issue is being threatened and oppressed. Because of the failure of communicating through proper channels, the family of Ka Eraño had no choice but to take their case using Facebook, Instagram, and Twitter. They no longer have a choice!

Instead of embracing transparency and clearing the issue, the Administration decided to prohibit all Ministers, Workers and their families to have social media accounts such as Fb, iG and Twitter. They instructed us to deactivate all social media accounts! What’s next? We fear that they may also prohibit us from using email, Viber, text messaging, cellphone and Internet to stop the influx of the number of brethren who now know the truth!

I am also aware that many of you reading this message are angry in disbelief of what you are seeing and your initial reaction may be to refuse to believe it, or you doubt my credibility as a witness or author and you may ask me to stop and just rely on prayer. All of us believe that the Church is true and will no longer apostatize and it will lead us to our salvation. True and perfect are the words of God and the doctrines we have faith in in the Church but remember that the Sugo and the bible also teach that we must not be guards who are silent, dogs who cannot bark in the face of danger or evil, and blind followers. There is a need for cleansing in the Church all the way from the Ministers very close to the Administration who unfortunately are abusive and are taking advantage of the goodness and trust of the Executive Minister. So if we are to keep silent, we will only allow the evil ones to continue with their evil schemes, and allow them to tarnish the Church and the Administration.

Brethren, let us all set a devotional prayer. Join us ministers who have been praying for five years now, everyday at 10:00 in the evening as a plea to our Lord God to reveal the perverse and lustful for gain among the Administration. Many of us ministers can no longer stomach the abuse that we are witnessing from our comrades in the Ministry. Never in the aim of fighting against or insubordination to the Executive Minister, but in ardent prayers and in doing what we can so that God will reveal those who are evil and are tarnishing the Ministry. God is merciful and they will be revealed and only then will the true cleansing be done in the Administration for the attainment of peace and tranquility in the nation of our Lord God in these last days.

Let us spread this information so that many more brethren will wake up and know the real truth and hinder those who are against the teachings of God and are abusive of their power.

My brethren, after you read these messages, may it be that we all pray for our Executive Minister, our beloved brother Eduardo V. Manalo, that he may be persuaded by our Lord God to examine closely what is happening in the Church and may he not easily believe perverse reports brought to him by the Ministers who surround him. It will make way to a complete cleansing within the Administration of the church, and the misunderstanding within his family may be remedied. May he once again open his heart and feelings, endear and draw near his mother, Ka Tenny and his brothers and sisters so that a very heavy burden may be removed from his heart due the long absence of love for his siblings. This way, the whole Church will once again perceive serenity and peace and will be unanimous in complete renewal of life that will result into its spotless stature, unblemished and pure. Only the Executive Minister can lead us in this cleansing and not the Council because they are the ones that need cleansing first, from their addiction to power and perverse gain. It is true that out most powerful weapon to realize this is prayer and the words of God that teach us that it is not enough to simply have faith, work or effort is also important for the good or according to the will of God. For the bible teaches that in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead (James 2:17). May God move all the brethren toward a positive renewal and unanimity. May God help us all.

Your brother in Christ,

Antonio Ebangelista