IPINAGPAUNA NG MGA APOSTOL ANG PAGLITAW NG MGA TIWALING MINISTRO NA BINABALUKTOT O PINIPILIPIT ANG MGA ARAL NG DIYOS UPANG UMAYON SA KANILANG GUSTO AT MABIGYANG KATUWIRAN ANG KANILANG IBA’T IBANG KASAMAAN.

Ang mga kasamaan, katiwalian at kawalang katarungan na ngayon ay naghahari sa loob ng Iglesiang pinangungunahan ni Eduardo V. Manalo ay hindi isang bagong bagay. Sa panahon ng mga apostol ay nasumpungan na po nila ang ganitong kalagayan ng Iglesia, na isang malaking panganib sa kaligtasan ng mga hinirang.

Dahil dito, nanawagan ang mga apostol noon sa mga Cristiano na makipagbakang mabuti alang alang sa pananampalataya (Jud. 1:3; I Tim. 6:12 MB).

3 Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat, ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman[b] sa mga banal,

Nasaksihan noon ng mga apostol ang mga ministrong binabaluktot o pinipilipit ang mga aral ng DIYOS upang umayon sa kanilang gusto at mabigyang katuwiran ang kanilang iba’t ibang kasamaan, lalo na ang kasakiman sa salapi, Jud. 1:4 MB

4 sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesu-Cristo, ang ating kaisa-isang Pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila.

NAPANSIN BA NINYO ANG PAHAYAG NI JUDAS TADEO, HINDI LAMANG BINABALUKTOT ANG MGA ARAL NG DIYOS KUNDI AYAW NA NILANG KILALANIN SI JESUCRISTO, ANG ATING KAISA-ISANG PINUNO AT PANGINOON.

Kaya, hindi namamalayan ng mga kapatid na halos hindi na ginagamit ang pangalang “Cristo” sa iba’t ibang gawain, kundi EVM na lamang ang isinasaksak sa isip ng mga kapatid.

Halos hindi na makikita o mababasa ang pangalang Iglesia ni Cristo sa ibat ibang aktibidad o sa mga paraphernalia, kundi I Am One With EVM na lamang.

Halos hindi na rin makikita ang opisyal na seal ng INC, kundi ang thumb mark na may nakasulat na I Am One With EVM na lamang. Kaya ang tamang tawag sa kanila ay Iglesia ni EVM.

ANG SABI PA NG MGA APOSTOL, SILA ANG MGA TAONG WALANG KASIYAHAN, MGA GAHAMAN SA SALAPI, MAPAMINTAS O MAPANIRANG-PURI, MGA HAMBOG O MAYAYABANG AT SANAY NA SANAY MANLANGIS PARA MAKUHA ANG GUSTO NILA O MAHILIG MANUHOL PARA MAGAWA ANG KANILANG KAPRITSO KAHIT MASAGASAAN ANG MGA ARAL NG DIYOS (Jud. 1:16 MB)

falseProphetKaya hindi nakapagtataka na ganito ang makikitang ginagawa ng mga lider ngayon ng Iglesiang pinangungunahan ni Eduardo V. Manalo. Siya at ang mga kasama niya sa lupong sanggunian at mga ministrong sumusunod sa kanilang mga kasamaan at katiwalian, ay mga hidhid sa salapi, mga sinungaling at mapanirang puri, at mga hambog. Ginagamit nila ang kapangyarihan at kayamanan para manuhol ng mga taong nagpapatupad ng batas at ng kapulisan para apihin at gipitin ang mga walang kaya at mahihirap katulad ng ginagawa nila sa pamilya ni ka Erano G. Manalo, lalo na kina ka Angel Manalo, at iba pang naninindigan sa katuwiran.

Hindi sila makatatakas sa parusa ng DIYOS sa araw ng paghuhukom, sila na mga hindi nag aatubiling gumawa ng kamalian at sanay magsinungaling at mandaya dahil lamang sa salapi, mga ministrong naghimagsik laban sa tunay na tagapamahala na si kapatid na Erano G. Manalo, gaya na pahayag sa Jud. 1:11-13,

11 Kakila-kilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Naghimagsik silang tulad ni Korah, kaya't sila'y namatay ding katulad niya.
12 Napakalaking kahihiyan at kasiraang-puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salu-salong pangmagkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin ngunit hindi nagdadala ng ulan; mga punongkahoy na binunot na pati ugat at talagang patay na dahil hindi namumunga kahit sa kapanahunan.13 Sila'y mga alon sa dagat na ang bula ay ang kanilang mga gawang kahiya-hiya; mga ligaw na bituin na nakalaan sa kadiliman magpakailanman.

MGA KAPATID SA IBA’T IBANG PANIG NG MUNDO, SUNDIN NATIN ANG IPINAYO NG MGA APOSTOL NA IPAKIPAGLABAN NATING MASIKAP ANG ATING PANANAMPALATAYA.

HUWAG NATING SUSUNDIN ANG MGA MINISTRO KAPAG ANG ITINUTURO O INIUUTOS NILA AY MALI, MASAMA AT KASINUNGALINGAN.

HUWAG NATING ISUSUKO SA MGA PANG AAPI AT PANGGIGIPIT NG MGA TIWALING MINISTRO ANG ATING PANININDIGAN SA KATUWIRAN. MANGHAWAK TAYONG MAHIGPIT SA MGA ARAL LAMANG NG DIYOS.