“Sa panahong malapit na malapit na ang paghuhukom,darating ang matinding pag-uusig, hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng Iglesia. Mayayanig ang inyong pananampalataya. Dito tayo tinuruan ng AMA na manghawak sa Kaniya. Uumang ang pagtalikod, pero dahil ang Iglesia ay matatag, ang mga kapatid ay mulat sa tamang aral, hindi ito pagtatagumpayan ng masama. Itutuwid ng Diyos ang lahat sa tamang panahon.”

 

Bago pa magpahinga ang kapatid na Erano G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng INC sa loob ng 46 years, mula April 22, 1963 to August 31, 2009, ay ipinagpauna po niya ang babalang ito,

Sa panahong malapit na malapit na ang paghuhukom,darating ang matinding pag-uusig, hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng Iglesia. Mayayanig ang inyong pananampalataya. Dito tayo tinuruan ng AMA na manghawak sa Kaniya. Uumang ang pagtalikod, pero dahil ang Iglesia ay matatag, ang mga kapatid ay mulat sa tamang aral, hindi ito pagtatagumpayan ng masama. Itutuwid ng Diyos ang lahat sa tamang panahon.”

Ano ba ang tinatawag na “pagtalikod sa tunay na pananampalataya?” Ito ang pagbitiw sa tunay na aral ng Diyos sa loob ng tunay na Iglesia, upang tanggapin ang mga maling aral o mga aral ng kasinungalingan. Ito po ang nangyari noon sa INC noong unang siglo, pagkamatay ng mga apostol. Ito’y naiwang animo’y ilang na bukid, na ang kahulugan ay nawalan ng tao o kaanib o ganap na natalikod (Isa. 41:18). Hindi ibig sabihing lahat ng mga unang Cristiano ay tinanggap ang maling aral at walang nanindigan sa tunay na aral. Marami ang nanindigan sa tama at sa katotohanan subalit, silay pinatay (Gawa 20:29; Mat. 24:9).

Sino ba ang tumalikod sa INC noong unang siglo, pagkamatay ng mga apostol? Ang sumunod na namahala sa unang Iglesia, sa pangunguna ng mga Obispo, na kalauna’y tinawag sa Iglesiang kinagisnan na mga “early church fathers.”Ibinala ito ni Apostol Pablo sa mga unang Cristiano bago siya mamatay (Gawa 20:28-29; II Tes. 2:3-12 MB).

Ganitong ganito  rin ang eksenang nangyari sa ating panahon. Bago magpahinga ang ka Erdy, nagbabala siya ng ukol sa pagtalikod. Hindi ba’t ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay hindi na matatalikod sa pananampalataya na gaya ng nangyari sa unang Iglesia, pagkamatay ng mga apostol? Opo, hindi na matatalikod ang Iglesiang ito sa kabuuan. Kaya kung mapapansn ninyo sa pahayag ni ka Erdy, “…uumang ang pagtalikod…,”na ang kahulugan ay may mga magtatangka, mula sa loob, na ito ay italikod sa pananampalataya.

Ganito nga ang nangyari sa unang Iglesia, mula sa loob, lumitaw ang mga tumalikod, ang sumunod na namahala. Ganito rin ngayon ang nangyari at patuloy na nangyayari sa ating panahon at ang magtatangka ay mula rin sa loob, ang sumunod na namahala. Ano lamang ang pagkakaiba sa unang pagtalikod? Hindi ito pagtatagumpayan sapagkat ang sabi ng ka Erdy, “…ang Iglesia ay matatag…ang mga kapatid ay mulat sa tamang aral...” Samakatuwid, kaya hindi magtatagumpay ang pag umang ng pagtalikod dahil sa mga kapatid na mulat o gising sa tamang aral o sa katuwiran

Sino sila? Sila ang mga tinatawag ngayon na “Defenders of the Church,” o mga tagapagtanggol ng mahal nating Iglesia.

Mga kapatid, tanggapin man o hindi, itong mga pahayag na ito, ang mahalaga ay nailahad sa inyo kung ano ang katotohanan sa nagaganap ngayon sa INC. Ang maraming kaanib ay patuloy na napasasakop at sumusunod sa ligaw  na pamamahala, dahil sa patuloy na pagsisinungaling at panlilinlang, katulad ng ginawa ng mga tumalikod sa unang Iglesia. Ang mga pagsamba ay nagdaranas ng espirituwal na tagtuyot, anupa’t hindi na madama ang kapangyarihan ng DIYOS. Bawat kapatid na namumulat sa katotohanan at tumatayo sa katuwiran ay itinuturing na kaaway, katumbas sa nangyari sa unang Iglesia, itinuring na mga erehe. Ang parusa noon sa mga erehe ay kamatayan sa tulos. Ang parusa naman ngayon sa mga naninindigan sa katuwiran ay kamatayan ng kahalalan sa lupa, ang di makatuwirang pagtitiwalag. Kung bakit kamatayan ng kahalalan sa lupa sapagkat ito ay pagtitiwalag na hindi salig sa mga aral ng Diyos sa Biblia. Samakatuwid, walang kinalaman ang Diyos sa ganitong uri ng pagtitiwalag na ginagawa ng tiwaling pamamahala.

Ang mga "Defenders" sa buong mundo na patuloy na dumarami at lumalakas dahil sa lakas na ibinibigay ng DIYOS, tayo po ang dahilan kung bakit sinabi ng ka Erdy, “…ang mga kapatid ay mulat sa tamang aral…hindi pagtatagumpayan ng masama ang Iglesia.”

Tayo ang tinutukoy sa Apocalipsis 14:12-13, na matiyaga sa pagtupad ng mga aral ng DIYOS, na kahit apihin, gipitin, o pagbantaan ang buhay, sukdulang abutin ng kamatayan ay  mananatili sa pananampalataya kay Jesus.

Isang araw mula ngayon, mga kapatid na Defenders, pagpapahingahin tayo ng DIYOS sa piling Niya sa Bayang Banal.